Wednesday, February 10, 2010

Jackie sings A lyrical poem by General Yue Fei

I just had to share this clip:"满江红" A lyrical poem by General Yue Fei
(Jackie's version)This poem is also mentioned in Jackie's latest diary HERE

Lyrics/Words (thanks to DacreJames and Jackie)

怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。
Nù fà chōng guān, píng lán chù, xiāo xiāo yǔ xiē.

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。
Tái wàng yǎn, yǎng tiān cháng xiào, zhuàng huái jī liè.

三十功名尘与土,八千里路云和月。
Sān shí gōng míng chén yū tǔ, bā qīan lǐ lù yún hé yuè.

莫等闲,白了少年头,空悲切。
Mò děng xián, bái liǎo shào nián toú, kōng bēi qiè.

靖康耻,犹未雪;
Jīng kāng chǐ, yóu wèi xuě;
臣子恨,何时灭?
Chén zǐ hèn, hé shí miè?

驾长车,踏破贺兰山缺。
Jià cháng jū tà pò hè lán shān quē.

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。
Zhuàng zhì jī cān hú lǔ ròu, xiào tán kě yǐn xiōng nú xiě.

待从头,收拾旧山河,朝天阙。
Daì cóng tóu, shō shì jiù shān hé, cháo tiān quē.

“My wrath bristles through my helmet,
the rain stops as I stand by the rail;
I look up towards the sky and let loose a passionate roar.
At age thirty my deeds are nothing but dust,
my journey has taken me over eight thousand li
So do not sit by idly, for young men will grow old in regret.
The Humiliation of Jing Kang still lingers,
When will the pain of his subjects ever end?
Let us ride our chariots through the Helan Pass
There we shall feast and drink barbarian flesh and blood
Let us begin anew to recover our old empire,
before paying tribute to the Emperor.


Some more information related to this is that Jackie is making a TV series with Stanley Tong about General Yue Fei. The announcement was made recently and you can read about it HERE and see the photos HERE

You can read the story of Yue Fei HERE

or view pictures of his memorial HERE

or watch the video:

0 comments:

Post a Comment

COMMENTS HAVE BEEN SWITCHED OFF

Note: Only a member of this blog may post a comment.