Monday, August 31, 2009

Lyrics: City

城市作词: 王平久

作曲: 崔浚荣

演唱:成龙天空是星儿的家

爱不离的乡

闪耀光明唤月亮

远和近的丈量

星儿是天空的海

爱点燃的洋

黑暗也不迷方向

追逐天文想象

苍之穹 星空孕育阳光

爱的岸 天际落入海洋

心之上 没有阻隔的墙

梦翅膀 万种语言理想


心灵 城市

星空呼吸的回荡

穿越梦的天堂

生命爱光芒

心灵 城市

明月升起的向往

越过云的围墙

希望是力量


天空是星儿的家

爱不离的乡

闪耀光明唤月亮

远和近的丈量

星儿是天空的海

爱点燃的洋

黑暗也不迷方向

追逐天文想象

苍之穹 星空孕育阳光

爱的岸 天际落入海洋

心之上 没有阻隔的墙

梦翅膀 万种语言理想


心灵 城市

星空呼吸的回荡

穿越梦的天堂

生命爱光芒

心灵 城市

明月升起的向往

越过云的围墙

希望是力量


心灵是城市的星光

城市是心灵的胸膛


心灵 城市

星空呼吸的回荡

穿越梦的天堂

生命爱光芒

心灵 城市

明月升起的向往

越过云的围墙

希望是力量


穿越梦的天堂

生命爱光芒

心灵 城市

明月升起的向往

越过云的围墙

希望是力量


chéng shìzuò cí: wáng píng jiŭ

zuò qū: cuī xùn róng

yǎn chàng: chéng lóngtiān kōng shì xīng ér de jiā

ài bù lí de xiāng

shǎn yào guāng míng huàn yuè liàng

yuǎn hé jìn de zhàng liàng

xīng ér shì tiān kōng de hǎi

ài diǎn rán de yáng

hēi àn yĕ bù mí fāng xiàng

zhuī zhú tiān wén xiǎng xiàng

cāng zhī qióng xīng kōng yùn yù yáng guāng

ài de àn tiān jì luò rù hǎi yáng

xīn zhī shàng méi yŏu zŭ gé de qiáng

mèng chì bǎng wàn zhŏng yŭ yán lǐ xiǎng


xīn líng chéng shì

xīng kōng hū xī de huí dàng

chuān yuè mèng de tiān táng

shēng mìng ài guāng máng

xīn líng chéng shì

míng yuè shēng qǐ de xiàng wǎng

yuè guò yún de wéi qiáng

xī wàng shì lì liàng


tiān kōng shì xīng ér de jiā

ài bù lí de xiāng

shǎn yào guāng míng huàn yuè liàng

yuǎn hé jìn de zhàng liàng

xīng ér shì tiān kōng de hǎi

ài diǎn rán de yáng

hēi àn yĕ bù mí fāng xiàng

zhuī zhú tiān wén xiǎng xiàng

cāng zhī qióng xīng kōng yùn yù yáng guāng

ài de àn tiān jì luò rù hǎi yáng

xīn zhī shàng méi yŏu zŭ gé de qiáng

mèng chì bǎng wàn zhŏng yŭ yán lǐ xiǎng


xīn líng chéng shì

xīng kōng hū xī de huí dàng

chuān yuè mèng de tiān táng

shēng mìng ài guāng máng

xīn líng chéng shì míng

yuè shēng qǐ de xiàng wǎng

yuè guò yún de wéi qiáng

xī wàng shì lì liàng


xīn líng shì chéng shì de xīng guāng

chéng shì shì xīn líng de xiōng táng


xīn líng chéng shì

xīng kōng hū xī de huí dàng

chuān yuè mèng de tiān táng

shēng mìng ài guāng máng

xīn líng chéng shì

míng yuè shēng qǐ de xiàng wǎng

yuè guò yún de wéi qiáng

xī wàng shì lì liàng


chuān yuè mèng de tiān táng

shēng mìng ài guāng máng

xīn líng chéng shì

míng yuè shēng qǐ de xiàng wǎng

yuè guō yún de wéi qiáng

xī wàng shì lì liàng


APPROXIMATE TRANSLATION:

CityAuthor: Wang Ping Jiu

Composer: Cui Xun Rong

Singer: Jackie ChanThe sky is home to stars

And to love

The twinkling starlight awakens the moon

The distance between near and far

The stars like an ocean in the sky

Filled with love

Knowing the way even in the dark

Chasing wild imagination

The starlit sky gives birth to sunlight

The horizon of the sky and ocean of love

The absence of walls between hearts

The dreams and ideals of all people


The heart, the city

The breaths of stars in the sky

Over the paradise of dream

Life loves light

The heart, the city

The yearn at moonrise

Through the thick clouds

Hope brings strength


The sky is home to stars

And to love

The twinkling starlight awakens the moon

The distance between near and far

The stars like an ocean in the sky

Filled with love

Knowing the way even in the dark

Chasing wild imagination

The starlit sky gives birth to sunlight

The horizon of the sky and ocean of love

The absence of walls between hearts

The dreams and ideals of all people


The heart, the city

The breaths of stars in the sky

Over the paradise of dream

Life loves light

The heart, the city

The yearn at moonrise

Through the thick clouds

Hope brings strength


The heart, like stars, brings light to the city

The city, like the chest, holds the heart


The heart, the city

The breaths of stars in the sky

Over the paradise of dream

Life loves light

The heart, the city

The yearn at moonrise

Through the thick clouds

Hope brings strength


Over the paradise of dream

Life loves light

The heart, the city

The yearn at moonrise

Through the thick clouds

Hope brings strength

0 comments:

Post a Comment

COMMENTS HAVE BEEN SWITCHED OFF

Note: Only a member of this blog may post a comment.