Friday, August 27, 2010

Another Jackie Chan Subor Learning Machine Advert

Here's another advert for Subor Learning Machines - the 'Xiao er lang' version.

'Xiao er lang' is a popular Chinese children's song. The advert presents a play on the lyrics to promote Subor.For those interested in the song, here's the original lyrics:

小呀嘛小二郎,
背着那书包上学堂,
不怕太阳晒,
也不怕那风雨狂,
只怕先生骂我懒呀,
没有学问喽,
无颜见爹娘。

小呀嘛小二郎,
背着那书包上学堂,
不是为做官,
也不是为面子狂,
只为穷人要翻身哪,
不受欺辱嘿,
不做牛和羊。

xiǎo yā ma xiǎo èr láng,
bèi zhe nà shū bāo shàng xué táng,
bù pà tài yáng shài,
yě bù pà nà fēng yǔ kuáng,
zhǐ pà xiān shēng mà wǒ lǎn yā,
méi yǒu xué wèn lou,
wú yán jiàn diē niáng。

xiǎo yā ma xiǎo èr láng,
bèi zhe nà shū bāo shàng xué táng,
bù shì wèi zuò guān,
yě bù shì wèi miàn zǐ kuáng,
zhǐ wèi qióng rén yào fān shēn nǎ,
bù shòu qī rù hēi,
bù zuò niú hé yáng。

And the version in the advert (based on what I heard):

小嘛小儿郎,
背着那书包上学堂,
不怕学习难,
也不怕功课好,
除了一个小霸王哟,
读书快乐天天都笑笑。

小嘛小儿郎,
背着那书包上学堂,
不怕学习难,
也不怕电脑好,
除了一个小霸王哟,
打好基础样样做得了。

xiǎo ma xiǎo ér láng,
bèi zhe nà shū bāo shàng xué táng,
bù pà xué xí nán,
yě bù pà gōng kè hǎo,
chú le yī gè xiǎo bà wáng yō,
dú shū kuài lè tiān tiān dōu xiào xiào。

xiǎo ma xiǎo ér láng,
bèi zháo nà shū bāo shàng xué táng,
bù pà xué xí nán,
yě bù pà diàn nǎo hǎo,
chú le yī gè xiǎo bà wáng yō,
dǎ hǎo jī chǔ yáng yáng zuò dé liǎo。 xi

0 comments:

Post a Comment

COMMENTS HAVE BEEN SWITCHED OFF

Note: Only a member of this blog may post a comment.