Sunday, September 12, 2010

Jackie Sings Măn Jīang Hóng

Words:

怒髮衝冠,憑欄處,瀟瀟雨歇。

抬望眼,仰天長嘯,壯懷激烈。

三十功名塵與土,八千里路雲和月。

莫等閒 白了少年頭,空悲切。

靖康恥,猶未雪;

臣子恨,何時滅?

駕長車踏破 賀蘭山缺!

壯志飢餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血。

待從頭收拾舊山河,朝天闕。


Nù fà chōng guān, píng lán chù, xiāo xiāo yǔ xiè.

Tái wàng yǎn, yǎng Tiān cháng xiào, zhuàng huái jì liè.

Sān shì gōng míng chén yǔ tǔ, bà qīan lǐ lù yún hé yuè.

Mò děng xián bò liǎo shào nián toú, kōng bēi qiè.

Jīng kāng chǐ, yóu wèi xuè;

Chén zǐ hèn, hé shí miè?

Jià cháng jū tà pò Hèlán shān què!

Zhuàng zhì jī cān Hú lǔ rù, xiào tán kè yǐn Xiōng nú xuè.

Daì cóng tóu shōu shì jiù shān hé, cháo Tiān què.My wrath bristles through my helmet, the rain stops as I stand by the rain;

I look up towards the sky and let loose a passionate roar.

At age thirty my deeds are nothing but dust, my journey has taken me over eight thousand li

So do not sit by idly, for young men will grow old in regret.

The Humiliation of Jing Kang still lingers,

When will the pain of his subjects ever end?

Let us ride our chariots through the Helan Pass,

There we shall feast and drink barbarian flesh and blood.

Let us begin anew to recover our old empire, before paying tribute to the Emperor.

SOURCE: WIKIPEDIA

0 comments:

Post a Comment

COMMENTS HAVE BEEN SWITCHED OFF

Note: Only a member of this blog may post a comment.