Tuesday, September 28, 2010

Dragon's Heart Theme Song

This is the theme song for Jackie's Dragon's Heart Charity. The song was gifted to him by Sun Nan (Blue Sky) and it was decided that Lucky Seven should record the song. So here are the lyrics and the song...

龙之心

一把扇子 水墨山河香

一阵锣鼓 千年依悠长

曾多时 经沧桑

看今朝 丝绸绣凤凰一身唐装 神采飞扬

一口秦腔 慷慨激昂

曾多时 为梦想

看今朝 紫气东来旺龙之心 心滚烫 爱善良 抚慰八方

龙之心 内敛刚 不畏强 勇敢去闯

龙之心 心滚烫 为地久 为天长

龙之心 浩气荡 献出 爱的力量


lóng zhī xīnyī bǎ shàn zǐ shuǐ mo shān hé xiāng

yī zhèn luó gǔ qiān nián yī yōu cháng

céng duō shí jīng cāng sāng

kàn jīn zhāo sī chóu xiù fèng huángyī shēn táng zhuāng shén cǎi fēi yáng

yī kǒu qín qiāng kāng kǎi jī áng

céng duō shí wèi mèng xiǎng

kàn jīn zhāo zǐ qì dōng lái wànglóng zhī xīn xīn gǔn tàng ài shàn liáng fǔ wèi bā fāng

lóng zhī xīn nèi liàn gāng bù wèi qiáng yǒng gǎn qù chuǎng

lóng zhī xīn xīn gǔn tàng wèi dì jiǔ wèi tiān cháng

lóng zhī xīn hào qì dàng xiàn chū ài de lì liàng


0 comments:

Post a Comment

COMMENTS HAVE BEEN SWITCHED OFF

Note: Only a member of this blog may post a comment.